Vloga za subvencijo šole v naravi

Na podlagi 13. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09) imate starši, ki zaradi socialnega položaja ne zmorete v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, pravico zaprositi za subvencijo šole v naravi za svojega otroka.

O upravičenosti učenca do subvencije se odločamo v skladu z določili Zakona o osnovni šoli ter na podlagi kriterijev, ki so natančneje opredeljeni v Pravilniku o dodeljevanju subvencije za šolo v naravi, ki je bil sprejet s strani sveta šole.

Postopek pridobivanja subvencije:

  1. Starši pravočasno dobite pisno obvestilo o možnosti subvencije ŠN. izpolnite vlogo, ki je dostopna na tej povezavi, dobite jo lahko tudi pri razredniku ali svetovalni delavki.
  2. Vlogi obvezno priložite fotokopijo odločbe o otroškem dodatku za tekoče leto.
  3. Vlogo lahko oddate osebno (razredniku, svetovalni delavki ali v tajništvo šole) ali po pošti (na naslov Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje). Vlogo je potrebno oddati v ustreznem roku, ki je določen v pisnem obvestilu staršem.
  4. Šola na podlagi veljavne vloge in Pravilnika o dodeljevanju subvencije za šolo v naravi odloči o upravičenosti učenca do subvencije ter o višini subvencije.
  5. Šola izda odločbo in jo po pošti pošlje staršem.
Dostopnost