KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv zavoda:

Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje

Trg Zbora odposlancev 28

1330 Kočevje

telefon: 01 893 87 20 fax: 01 893 87 22

Davčna številka: SI 95886478

Transakcijski račun: SI 56 0110 0600 8351 432

e-mail: tajnistvo@oszboraodposlancev.si

Odgovorna uradna oseba:

Peter PIRC, ravnatelj

tel.: 01 893 87 23

gsm: 040/759-533

e-mail: peter.pirc@oszboraodposlancev.si

Datum prve objave kataloga:

12.8. 2009

Datum zadnje spremembe:

24.09.2016

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 

http://www.oszboraodposlancev.si/

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a  Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Prvo triletje: OŠ Zbora odposlancev Kočevje

                    Reška cesta 3

                    1330 Kočevje

                    Zbornica: 01 8938 730

Drugo in tretje triletje: OŠ Zbora odposlancev Kočevje

                                   Trg Zbora odposlancev 28

                                   1330 Kočevje

                                   Telefon: 01 8938 720

Organigram zavoda

Organigram zavoda

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Peter PIRC, ravnatelj

tel.:  01 893 87 23 ali gsm: 040/759-533

fax.: 01 893 87 22

e-mail: peter.pirc@oszboraodposlancev.si

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Interni predpisi

§  Odlok o ustanovitvi

§  Pravilnik o darilih

§  Vzgojni načrt

§  Hišni red

§  Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano ŠVN

§  Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

§  Publikacija OŠ Zbora odposlancev Kočevje

Državni predpisi

VELJAVNI PREDPISI S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA

Skupni zakoni

Osnovnošolski predpisi

Predpisi EU

§  Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

§  V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.e  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

§  Letni delovni načrt šole

§  Finančno poročilo o delu zavoda

§  Letno poročilo o delu zavoda

§  Letno poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta

§  Sistematizacija delovnih mest

2.f   Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

§  Vpis v 1. razred

§  Odločanje o pritožbah na dajanje IJZ

§  Postopki priznavanja tujega izobraževanja

§  Odločanje o dodelitvi sredstev za subvencionirano ŠVN

§  Odločanje o dodelitvi statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje, in statusa učenca perspektivnega športnika

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

§  Jih ni

2.h  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

§  Register zbirk osebnih podatkov

Seznam zbirk

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)

2.i   Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

§  Urniki za šolsko leto 2021/2022

§  Šolski koledar za šolsko leto 2021/2022

§  Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.oszboraodposlancev.si/

 ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Do sedaj ni bilo zahtevkov!