Status perspektivnega ali vrhunskega športnika

Kot navaja 51. člen Zakona o osnovni šoli ima učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, možnost pridobiti status perspektivnega športnika. Če dosega vrhunske dosežke mednarodne vrednosti, lahko pridobi status vrhunskega športnika.

Učencu, ki pridobi status, se prilagodijo šolske obveznosti na način, kot je navedeno v internem dokumentu Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika.

Postopek pridobitve statusa:

1. Starši izpolnite vlogo, ki je dostopna na tej povezavi.

1.a Vlogi za pridobitev statusa perspektivnega športnika priložite:

 • potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi in o tekmovanjih v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez
 • urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu
 • letni načrt tekmovanj

1.b Vlogi za pridobitev statusa vrhunskega športnika priložite:

 • potrdilo o doseženih vrhunskih športnih dosežkih mednarodne vrednosti
 • urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu
 • letni načrt tekmovanj

2. Vlogo lahko oddate osebno (razredniku, učitelju športa, v tajništvo šole) ali po pošti (na naslov Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje).

3. Komisija za preverjanje pogojev za dodelitev statusa bo pregledala vloge in podala mnenje o dodelitvi statusov. Ravnatelj bo pridobil mnenje učiteljskega zbora oz. razrednika. Ob upoštevanju mnenja komisije in učiteljskega zbora šola sprejme odločitev.

4. O tem šola izda odločbo, ki jo starši prejmete po pošti.

Status perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika

Kot navaja 51. člen Zakona o osnovni šoli ima učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti, možnost pridobiti status perspektivnega umetnika. Če dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti, lahko pridobi status vrhunskega mladega umetnika.

Učencu, ki pridobi status, se prilagodijo šolske obveznosti na način, kot je navedeno v internem dokumentu Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika.

Postopek pridobitve statusa:

1. Starši izpolnite vlogo, ki je dostopna na tej povezavi.

1.a Vlogi za pridobitev statusa perspektivnega mladega umetnika priložite:

 • potrdilo o udeleževanju na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
 • potrdilo o vpisu v drugo šolo z javnoveljavnim programom,
 • urnik in potrdilo o tedenski obremenitvi v drugi šoli v tekočem šolskem letu

1.b Vlogi za pridobitev statusa vrhunskega mladega umetnika priložite:

 • potrdilo o doseganju najvišjih mest oziroma nagrad na
 • državnih tekmovanjih s področja umetnosti
 • potrdilo o vpisu v drugo šolo z javnoveljavnim programom,
 • urnik in potrdilo o tedenski obremenitvi v drugi šoli v tekočem šolskem letu

2. Vlogo lahko oddate osebno (razredniku, učitelju glasbene ali likovne umetnosti, v tajništvo šole) ali po pošti (na naslov Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje).

3. Komisija za preverjanje pogojev za dodelitev statusa bo pregledala vloge in podala mnenje o dodelitvi statusov. Ravnatelj bo pridobil mnenje učiteljskega zbora oz. razrednika. Ob upoštevanju mnenja komisije in učiteljskega zbora šola sprejme odločitev.

4. O tem šola izda odločbo, ki jo starši prejmete po pošti.

  Dostopnost