Oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu

Kot določa 52. člen Zakona o osnovni šoli, je učenec iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.

Postopek:

  1. Starši napišite prošnjo, v kateri točno navedite, v katerih oblikah dela otrok ne more sodelovati.
  2. Prošnji priložite mnenje in navodila zdravstvenega delavca, pri katerem je otrok obravnavan in druga relevantna dokazila, iz katerih je razvidno, da učenec ne more sodelovati pri določeni obliki dela.
  3. Prošnjo lahko oddate osebno (razredniku, svetovalni delavki ali v tajništvo šole) ali po pošti (na naslov Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje).
  4. Po pregledu prošnje šola sprejme določitev.
  5. Šola izda odločbo in jo po pošti pošlje staršem.

Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni dejavnosti, mora pri tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe.

Dostopnost