NAZIV: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – UMETNOST

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Martina Porenta Pleše

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (1 ura tedensko)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 4.,5. in 6. razreda

PREDSTAVITEV:

Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. Omenjeni kompetenci sta ključni za uspešno delovanje posameznika in širše družbe v 21. stoletju, zato sta tudi prednostno obravnavani v učnem načrtu neobveznega izbirnega predmeta umetnost.

Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja ter pri tem osebnostno rastejo.

K neobveznemu izbirnemu predmetu UMETNOST, naj se vključijo tisti učenci, ki jih veseli ustvarjalno delo na likovnem področju.

CILJI:

  • z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikujejo nove skladne estetske celote,
  • se ustvarjalno izražajo z likovnimi materiali in orodji,
  • z likovnimi znaki svobodno in zavestno interpretirajo likovno nalogo, · besedno interpretirajo likovna dela umetnikov,
  • povežejo lastno likovno delo v sistem povezav predmeta umetnost.

METODE DELA:
Delo pri predmetu je sestavljeno iz oblikovanja, ustvarjanja praktičnih izdelkov. Dela se individualno, včasih tudi skupinsko ali v parih. Pri posredovanju snovi so učenci aktivno vključeni v sam proces (posredujejo svoja mnenja, poglede, razmišljanja,…)

OCENJEVANJE:
Ocenjujejo se izključno likovni izdelki učencev, ki se navezujejo na obravnavan likovni problem. Pri vrednotenju izdelkov se spremlja in ocenjuje:

  • rešitev likovnega problema in zmožnost opisovanja likovnih pojmov;
  • izvedba likovne tehnike;
  • izvedba likovnega motiva;
  • odzivnost (odnos do dela);
  • Merilo, ki ga upoštevam je tudi uspešnost na likovnih področjih.
Dostopnost