1. UVOD

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v COVID–19 času v OŠ Zbora odposlancev.

Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.  Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve same objavljala na spletni strani šole.

2. PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL

2.1. Pravna podlaga

Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo:

 • sklep o izvedbi vzgojno – izobraževalnega dela v OŠ v šolskem letu 2020/2021
 • vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah, povezanih s COVID-19 (modeli in priporočila)

2.2. Druge podlage

Pravila so sprejeta tudi na podlagi:

 • okrožnic MIZŠ
 • higienskih priporočil za izvajanje pouka v osnovni šoli
 • priporočil NIJZ
 • posvetovanj z ZD Kočevje

3. DELEŽNIKI VIZ  (vzgojno  – izobraževalnega) PROCESA

Organizacija dela v času COVID–19  zajema vse deležnike VIZ procesa: učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji ipd.).

4. IZVAJANJE VIZ (vzgojno – izobraževalnega) DELA

4.1. Izvajanje VIZ dela v prostorih OŠ Zbora odposlancev

Od 1. 9. 2020 se VIZ delo za vse učence 1. – 9. razreda izvaja v šolskih prostorih  OŠ Zbora odposlancev (za 1.-3. razred na Reški in za 4.-9. razred v prostorihTZO 28, 1330 Kočevje), s tem da se morajo vsi, ki se nahajajo v šolskem prostoru držati priporočil za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 v skladu z NIJZ in ZRSŠ.

Higienska  in  splošna  priporočila,  ki  se  nanašajo na izvajanje ukrepov zaradi preprečevanja okužbe in zaradi vnaprej nepredvidljivega stanja, lahko  spremenijo  oziroma  dopolnijo.

4.2. Izvajanje VIZ dela na daljavo

V šolskem letu 2020/2021 ni predvideno, da bo VIZ proces izvajan na daljavo, razen v primerih povečane ogroženosti okužbe s  COVID-19 (na podlagi lokalne epidemološke slike ali neposredne izpostavljenosti okuženi osebi v šolskem prostoru). V tem primeru se lahko:

 1. epidemiološka služba NIJZ odloči, da se zapre posamezen oddelek oz. oddelki šole
 2. vlada RS oz. ministrica za izobraževanje odločita, da se zapre celotna šola.

V tem primeru bo VIZ proces potekal za ta oddelek oz. celo šolo na daljavo z uporabo orodij IKT. Strokovni delavci šole bodo deležni izobraževanj s področja uporabe IKT, vnaprej pa je določen tudi enoten komunikacijski kanal za prenos informacij med strokovnimi delavci in učenci.

Pri tem se bomo trudili, da bo pouk vsaj deloma potekal »v živo« s pomočjo aplikacij za prenos zvoka in slike, ki omogočajo neposredno komunikacijo med učencem in učiteljem.

4.3. Pridobivanje podatkov za izvedbo VIZ dela

Pred začetkom pouka s 1. 9. 2020 OŠ Zbora odposlancev starše in zaposlene obvesti o pogojih, pod katerimi lahko posamezniki vstopajo v šolo.

V šolo vstopajo le zaposleni in učenci, ki so ZDRAVI in se počutijo dobro.

Ob sumu na bolezen pri učencu imajo zaposleni možnost, da otroku izmerijo temperaturo z IR termometrom in v primeru temperature višje od 37,2°C (izmerjeno vsaj 2-krat v presledku 10 minut), obvestijo starše in otroka pošljejo domov (po dogovoru s starši). V primeru, da otrok domov ne more sam, do prihoda staršev počaka v izolacijskem prostoru.

5. OBSEG VIZ DELA

V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih OŠ Zbora odposlancev izvaja po obveznem in razširjenem programu. Vodi se natančna evidenca prisotnosti učencev pri izvajanju vseh dejavnosti, ki potekajo znotraj šole.

Izvajata se jutranje varstvo in podaljšano bivanje v enakem terminskem razporedu kot v običajnih okoliščinah. V tem času veljajo vsa pravila, ki veljajo v okviru rednega dopoldanskega pouka.

Izvajala se bo tudi individualna in skupinska pomoč ter dodatna strokovna pomoč, dodatni in dopolnilni pouk.

Naslednje dejavnosti se v letu 2020/2021 izvajajo ob natančnemu sprotnemu vodenju evidenc in upoštevanju vseh pravil za preprečevanje širjenja COVID-19, ki jih upoštevajo tako zaposleni in učenci na OŠ Zbora odposlancev, kot tudi zaposleni v drugih ustanovah, s katerimi v okviru določenih dejavnosti šola sodeluje.

 • izbirni predmeti (obvezni in neobvezni)
 • Pevski zbori
 • Šole v naravi
 • Plavalni tečaj
 • Kolesarski izpit
 • Interesne dejavnosti
 • Proslave
 • Valeta
 • Razstave
 • Dnevi dejavnosti
 • Govorilne ure
 • Roditeljski sestanki
 • Seje organov šol in učiteljskega zbora
 • Sestanki aktivov
 • Drugi sestanki, zbori, seje, srečanja

Dejavnosti, zapisane v odebeljenem besedilu, se smiselno v odvisnosti od narave posameznega primera in zmožnosti udeležencev ob vsakokratni presoji varnosti, učinkovitosti in ekonomičnosti procesa, izvajajo na daljavo, z uporabo informacijske tehnologije, ali v dopisni obliki (po elektronski pošti).

Starši lahko informacije od razrednikov in drugih učiteljev pridobivajo tako znotraj aplikacije eAsistent kot po elektronski pošti ali pa po videokonferencah.

Te dejavnosti lahko izjemoma potekajo v šoli, vendar le ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov. V tem primeru starši v šolo vstopajo točno ob vnaprej dogovorjenem času, o katerem bodo obveščeni s strani razredničarke/-ja njihovega otroka. Vstopajo z masko, si pri vhodu razkužijo roke in se gibljejo in sedijo na razdalji vsaj 1,5 m od drugih oseb.

6. OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN

Število učencev v posameznem razredu je v skladu z zakonom in v času ukrepov ni zmanjšano. V največji možni meri so učne skupine zasnovane tako, da bo med učenci, ki pripadajo različnim učnim skupinam čim manj mešanja, vendar zaradi prostorskih in kadrovskih omejitev temu ne bo v celoti zadoščeno, kar pa je tudi po smernicah NJIZ in ZRSŠ.

7. OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Učitelji in vsi drugi zaposleni v šoli nosijo zaščitne maske, ves čas, ko so v skupnih  prostorih šole (hodniki, stopnišča, zbornica, kabineti učiteljev, svetovalne službe in pisarne, jedilnica, sanitarije), med poučevanjem pa takrat, ko ne more zagotoviti razdalje 1,5 m med seboj in učenci. Kadar znotraj skupine držijo ustrezno razdaljo, maske ne potrebuje.

Za učence razredne stopnje zaščitne maske niso obvezne. NIJZ jih priporoča od 28. 8. 2020 v skupnih prostorih, priporočam jih tudi sam kot ravnatelj, a njihove uporabe ne bomo zahtevali. Torej o nošenju presodite starši, v dogovoru z otrokom, njegovo starostjo in predvsem sposobnostjo, da z masko zna rokovati.

Učenci predmetne stopnje nosijo zaščitne maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, buf, podobna oblika zaščite…), ki si jih priskrbijo sami, izven matične učilnice učne skupine (hodniki, stopnišča, kabineti učiteljev, svetovalne službe in pisarne, jedilnica, sanitarije). V lastni učni skupini učencem ni treba nositi zaščite.

Vsi zaposleni in predvsem učenci predmetne stopnje se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in odstranitve zaščitne maske z infografiko, nameščeno v učilnicah, na hodnikih, v skupnih prostorih. Pred namestitvijo maske si je potrebno temeljito umiti ali razkužiti roke.

8. RAZPORED UČNIH SKUPIN PO RAZREDIH

Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici – to je za posamezno skupino matična učilnica.

V 8. in 9. razredu se izvaja tudi nivojski pouk pri predmetih SLO, MAT in TJA. Učitelj učence pride iskat v matično učilnico in jih odpelje do učilnice za nivojski pouk.

Tudi pri udeležbi na morebitnih dogodkih se učenci iz različnih učnih skupin mešajo v najmanjši možni meri.

Za  čas, ko učenci niso v isti učilnici (JUV, OPB, ID, DOP, DOD, ID, IP, OPZ, MPZ, projekti, ŠPO, nivoji…) aktivi zapišejo v uvodni zapisnik aktiva protokol za vedenje in gibanje učencev, v katerem navedejo:

 • kdo prevzame učence na dejavnost,
 • prostor, kjer učenci učitelja počakajo,
 • učilnica ali prostor, kjer bo dejavnost potekala,
 • čas poteka dejavnosti (dan in  šolska ura) in
 • evidentiranje učencev (dnevnik v eA, ročno vodenje).

9. UKREPI V ČASU TRAJANJA RAZBREMENILNIH UKREPOV

9.1. Vstop v šolo

V  matično šolo učenci vstopajo in izstopajo izključno skozi vrata glavnega vhoda. Vrata nadzoruje dežurni zaposleni šole ali delavec, zaposlen preko javnih del.

Vstop v šolo je dovoljen le učencem in delavcem šole.

V šolo učenci vstopajo na ustrezni razdalji. Učenci 1. razreda počakajo s starši pred vhodom in jih do učilnice spremi dežurni učitelj. Ob vstopu v šolo se vstopajoči otroci, delavci šole in odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo na stojalu ob vhodu.

Med poukom so vhodna vrata zaklenjena.

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej individualno dogovorjeni  uri  med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju počakajo pred šolo, na za to določenih točkah in v varni medosebni razdalji, to je 1,5 m do druge osebe. Otroka 1. razreda pripelje do staršev delavec šole, medtem ko gredo ostali otroci lahko do izhoda sami. Od 14:30 ure so v primeru lepega vremena učenci v vseh skupinah OPB zunaj.

Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti same.

Učenci na predmetni stopnji garderobnih omaric do nadaljnjega ne uporabljajo.

Dežurnih učencev na vhodu ni.

9.2. Gibanje po šoli

Učenci se po šoli gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi, stenskimi in drugimi označbami, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo. Ta določba velja smiselno za razrede, hodnike in druge prostore šole.

Učenci med odmori ne prehajajo iz ene v drugo učilnico.

Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – tiste, ki so matični učilnici najbližje, vsak trakt svoji WC-ji.

9.3. Zračenje učilnic

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke. Za razkuževanje poskrbi čistilka in dotični učitelj.

9.4. Preventivni ukrepi v učilnicah

V učilnicah so:

 • Umivalniki s tekočo vodo
 • Podajalniki papirnatih brisač
 • Koši za smeti
 • Razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70–80%)

Med seboj se na stolih ne izmenjujejo. Sedežni red se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov, učitelji učencev ne presedajo. Poleg tega jih učitelj opozarja na ustrezno medsebojno razdaljo.

Pred prihodom nove skupine učencev morajo biti prostori očiščeni in razkuženi.

Predmet šport se v čim večji možni meri izvaja na prostem, pouk pa lahko poteka tudi v telovadnici, vendar brez mešanja skupin. Točna navodila bodo podali učencem učitelji športa. Vsa natančna navodila za ŠPO bodo obešena v avli šole, vhodu v dvorano in spletni strani.

Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj.

Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin.

Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok. Učence prve triade dodatno usmerja učitelj. Učitelj učence opozarja na to, naj se ne dotikajo obraza z neumitimi rokami.

9.5. Odmori in šolska prehrana

Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica, tudi po pouku ŠPO. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Pri odhodih na stranišče mora dežurni učitelj  v vsakem nadstropju paziti, da se v toaletnih prostorih ne naredi gneča. Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati talne označbe, ki opozarjajo na medsebojno razdaljo. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo.

Hrano pri malici razdeli učitelj in dežurni učenec, ki si pred tem temeljito umijeta roke z vodo in milom. Hrano pri kosilu delijo kuharice po strežnem pultu, pred katerim si učenec razkuži roke.

Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju ostanke odvržejo v zato namenjene koše – ločevanje odpadkov: papir, plastika, itd. Nato obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko.

Kosilo bo potekalo po vnaprej določenem urniku za posamezne razrede. Posamičnih odhodov h kosilu ni. Pri kosilu bo v jedilnici poskrbljeno za ustrezno razdaljo med učenci, za razkuževanje bo skrbela ena od čistilk, hišnik in javna delavka.

9.6. Pisna gradiva in knjižnica

Delovanje šolske knjižnice je prilagojeno tako, da se lahko upošteva higienske ukrepe. Potrebno se je držati urnika in navodil knjižničarke.

9.7. Odhod domov

Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 m. Ob odhodu domov šola zagotovi dežurno osebje na hodnikih in ob izhodu iz šole, da učence opozarja na spoštovanje ukrepov.

9.8. Čiščenje prostorov

Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer uporablja za čiščenje, dan pred ponovnim pričetkom pouka.

Nadalje šola zagotavlja, da tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje površin. Po končanju pouka čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi  z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni  dotikajo. Površine, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj, držal, stikal, potezne vrvice v toaletnih prostorih ipd., čistilke razkužujejo.

Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme.

9.9. Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja

Zaposleni v kuhinji morajo obvezno nositi zaščitno masko vse čas, ko so v kuhinji. Delovna oblačila so dolžni zamenjati vsak dan, oprati jih je potrebno vsaj pri 60°C.

Zaposleni v kuhinji si morajo redno umivati in razkuževati roke. Obvezno je redno čiščenje in po potrebi razkuževanje površin in pultov

Medosebna razdalja med zaposlenimi naj bo 1,5 m.

V jedilnici se postreže izključno kosilo. Ob prihodu v jedilnico si učenci umijejo roke, enako ob odhodu iz nje. V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna razdalja 1,5 m. Vse bo ustrezno označeno. Za to so odgovorni dežurni učitelji.

Med izmenjavo učencev v jedilnici se mize razkuži.

Šola naredi nov razpored uporabe šolske jedilnice glede na število učencev, ki kosijo v šoli.

Z razporedom seznani učence.

Pri prejemanju hrane in oddajanju ostankov hrane se morajo učenci držati talnih označb za medsebojno razdaljo.

9.10. Zaposleni

Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 m; v zbornici mora imeti zaposleni na vsaki strani en stol prost; v zbornici je hkrati lahko le toliko zaposlenih, da lahko ohranjajo predpisano razdaljo. V kabinetih se zaposleni izogibajo sočasni uporabi prostora tako, da sklenejo dogovor o tem, kdo bo kdaj uporabljal kabinet.

Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni spoštujejo fizična distanco.

V primeru sestankov »v živo« se mora upoštevati medsebojna varna razdalja in osebna zaščita.

10. UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID-19

V kolikor zboli učenec, ga učitelj napoti v izolacijsko učilnico (GUM na TZO in učilnica 28 na Reški) in pokliče starše. Z njim počaka dežurni učitelj. Tak učenec ta čas nosi zaščitno masko.

Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19. Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ. Le ta sproži epidemiološko preiskavo, s katero se poišče izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega učenca. NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni službi Ministrstva za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.

V kolikor zboli učitelj, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je okužen s Covid–19, o tem v roku 24 ur obvesti ravnatelja šole (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent). Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času obvestiti NIJZ, ki prične z enakim postopkom kot opisano zgoraj.

V primeru pojava okužbe šola zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje celotne šolske stavbe.

11. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST

Ta pravila je sprejel ravnatelj OŠ Zbora odposlancev. Pravila pričnejo veljati s 1. 9. 2020. Veljajo in uporabljajo se do preklica upoštevnega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično.

V času uporabe teh pravil se  zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v pristojnosti ravnatelja šole.

Kraj in datum:  Kočevje, 25. 8. 2020                                                               Peter PIRC, ravnatelj