Obvestilo: PONOVNO ODPRTJE ŠOL – 18. 5. 2020

Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport številka 6030- 1/2020/31 z dne 8. 5. 2020 vas obveščamo, da je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 18100-22/2021/1 z dne 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerimi se od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravljajo omejitve na področju šolstva.  Na podlagi tega je ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala Sklep o izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020. Sklep ministrice določa, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Ker še vedno velja odredba vlade o razglasitvi epidemije z dne 12. 3. 2020 bo Osnovna šola Zbora odposlancev prilagodila izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa Higienskim priporočilom za izvajanje pouka v času epidemije COVID-19 v osnovni šoli, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) in smo jih prejeli v petek, 8. 5. 2020. Ta veljajo za učence prve triade, devetošolcev ter za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težje dosegajo standarde znanja, ki se bodo vrnili v šolo.

Dokument NIJZ vsebuje mnogo priporočil, zaradi katerih bo organizacija vzgojno-izobraževalnega dela zelo zahtevna, kar ste verjetno ves čas priprave na odprtje šol slišali tudi v sredstvih javnega obveščanja, zato vas iskreno prosimo, da nam z upoštevanjem navodil in sprotnim sodelovanjem pomagate, da bomo lahko ustrezno, predvsem pa z zdravstvenega vidika varno tako za učence kot zaposlene, izpeljali zastavljen program.

Obiskovanje pouka v šoli

Osnovno izhodišče je, da se v šolo vračajo le ZDRAVI UČENCI. V skladu s priporočili NIJZ mora šola pred vstopom učenca v šolo obvezno pridobiti podpisano IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V ŠOLO /Priloga 1/, s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Prosimo, da jo natančno preberete. Starši lahko izjavo pošljete po mailu razredničarki, jo oddate v avli šole v posebno škatlo ali pa izjavo oddate dežurnemu učitelju na vhodu prvi dan prihoda v šolo. Brez te izjave nimamo zagotovila, da je vaš otrok zdrav, kar je predpogoj za vstop v šolo.

Na spletni strani šole je bil dne 7. 5. 2020 že objavljen dokument Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS -2-CoV. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je v navedenem dokumentu opredelil zdravstvene omejitve za učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju. Svetujemo, da se z dokumentom ponovno podrobno seznanite.  V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, se po priporočilih NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se o tem posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine.

Šola bo učencem, ki zaradi zdravstvenih omenitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, glede na možnosti smiselno prilagodila oblike in metode dela na daljavo. Seveda pa bo sedaj potreben tudi vaš angažma, ker pričakovati, da bo učitelj delal v učilnici in doma je nemogoče.

Večina staršev zdravstveno ogroženih otrok nam je svojo odločitev že sporočila, in to zadostuje. Vse tiste starše otrok, ki ste se še odločali, saj ste bili v fazi pridobivanja zdravniškega mnenja ali ste čakali na dodatna navodila, pa prosimo, da nam čim prej, najpozneje pa do četrtka, 14. 5. 2020, do 12. ure na ravnateljev e-naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije sporočite, da svojega otroka ne boste vključili v vzgojno-izobraževalno delo na šoli. Za vse ostale otroke, za katere nam tega ne boste sporočili, bomo ocenili, da bodo šolanje od 18. 5. 2020 nadaljevali v šolskih prostorih.

Vse oblike obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale na »novi šoli«, torej šoli v Gaju. V tem času bo odprta le ta zgradba.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Na šoli bomo naredili vse, da bomo v luči ukrepov izvajali jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Ker nam zaradi hudega pomanjkanja kadra, ki je posledica delitve učencev na manjše učne skupine, predstavlja to izredno organizacijsko težavo, smo vas že zaprosili, da temeljito premislite, če boste svojega otroka vključili v jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Gotovo odločanje za katerokoli obliko razširjenega programa po ponovnem začetku pouka ne bo več mogoče.

Prihod v šolo in odhod domov

NIJZ priporoča, da prihajajo učenci v šolo predvsem peš, v drugih primerih pa starši poskrbite za individualni prevoz otrok v šolo /brez združevanja/.

Vstop v šolo bo dovoljen IZKLJUČNO OTROKOM.

Pred vhodom v šolo bodo oznake čakanja za 1., 2. in 3. razred, kjer boste lahko z otrokom počakali dežurnega učitelja. Prosim vas, da dosledno upoštevate priporočeno razdaljo 1,5 m. Dežurni učitelj bo za tem otroke po skupinah do 5 peljal do razredov.

Učenci 1., 2. in 3. razredov v šolo pridejo brez mask. Vsi ostali pa bomo v stavbi v maskah, tudi učiteljica v razredu. Ob vstopu si bodo razkužili roke in seveda bo higiena potem skrbno upoštevana skozi celoten potek dela v šoli. V razredu bo do maksimalno 15 učencev, določen bo sedežni red.

Ob odhodu otroka boste spet prišli le do vhoda v šolo in ob ustreznih oznakah (kot zjutraj) počakali, da vam dežurni učitelj otroka pripelje.

Vstop v šolo v času izvajanja pouka je zunanjim osebam dovoljen le ob predhodnem dogovoru z učiteljem, poslovno sekretarko, svetovalnim delavcem, pomočnico ravnatelja ali ravnateljem. Ta oseba vas bo tudi prišla počakat pred vhod in vas odpeljala do želene lokacije.

Šolska prehrana

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Pri tem bomo upoštevali priporočila NIJZ. V jedilnici bodo točno določene oznake kje lahko otrok sedi in obeduje. Po končanem obedovanju, bo čistilka razkužila prostor in tako omogočila nadaljnjo uporabo prostora po smernicah NIJZ.

Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, zato v primeru, da bo otrok iz zdravstvenih razlogov ostal doma, ne pozabite na odjavo prehrane.

Splošne informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela na šoli

od 18. 5. 2020 dalje

 • Ker sta po priporočilih NIJZ higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi, bomo ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa veliko pozornost namenjali ustreznemu izvajanju vseh higienskih priporočil. Po celi šoli bodo oznake teh razdalj in učenci bodo to ponotranjili.
 • Ker povečana fizična razdalja med ljudmi po mnenju NIJZ zmanjšuje možnost okužbe, bo izvedba obveznega in razširjenega programa potekala v skupinah do 15 učencev. Na podlagi tega bomo morali učence več oddelkov razdružiti na manjše učne skupine. Čeprav bomo o načinu delitve še razmislili, pa bomo poskušali upoštevati pedagoške, sociološke in psihološke vidike. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale. Pri zagotavljanju pedagoškega kadra se bomo potrudili, da bo vse učence v dosedanjem oddelku prve triade določene dni v tednu poučevala dosedanja razredničarka, saj se bo dnevno izmenjevala z drugimi učiteljicami, ki bo v tem obdobju pomagala izvajati pouk v drugi učni skupini.
 • Šola bo učencem, ki zaradi zdravstvenih omenitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, glede na možnosti, smiselno prilagodila oblike in metode dela na daljavo.
 • Prostorsko bomo zagotovili priporočeno varnostno razdaljo med učenci, vendar pa verjetno vsi vemo, da kljub navodilom, usmerjanju in sprotnemu opozarjanju pri starostni skupini učencev prve triade ne bomo mogli ves čas dosledno preprečevati nenamernih spontanih ali naključnih hipnih oz. kratkotrajnih stikov.
 • Starši se boste poslovili od otroka pred vhodom v šolo in ga prepustili dežurnemu učitelju, ki ga bo usmeril v garderobo in nato v učilnico.
 • Starši brez predhodne najave ne boste mogli vstopati v šolski prostor. V šolski prostor boste vstopili, ko vas pride dogovorjena oseba pričakati pred vhod z maskami. Za prenos informacij o otroku priporočamo uporabo elektronske poti.
 • Učenci prinesejo prvi dan v šolo vse šolske potrebščine, nato jih bodo puščali v šoli. Menjavanje in posojanje ne bo mogoče. Prav tako naj imajo s sabo vodo ter dovolj topla oblačila, saj se bodo prostori zelo pogosto zračili.
 • Vsa podrobna navodila o prilagojenem hišnem redu in vseh higienskih ukrepih bodo učenci izvedeli v šoli in jih bomo tudi objavili na spletni strani.
 • Kljub različnim pogledom, razmišljanjem in prizadevanjem, da bi bilo potrebno v šolo vključiti tudi učence 4. in 5. razreda, bo vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
 • Šole v naravi za en oddelek 2. r, 4. r, 5. r in 7. razred se v šolskem letu 2019/2020 ne bodo izvedle. Letno šolo v naravi za 5. razred bomo poskušali organizirati v naslednjem šolskem letu.
 • Kolesarski izpit bodo imeli petošolci možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.
 • Pogovorite se z otroki o ponovnem odprtju šol in jim predstavite tudi vse pozitivne vidike. Pomembna je namreč tudi podporna psihološka priprava otroka, da se ne bo vračal v šolo poln tesnobe, strahu in bo to zanj pomenilo nenehno blago obliko stresa. Res bodo nova pravila, a prišli bodo k nam…
 • NIJZ svetuje, da so tako učenci kot tudi vi seznanjeni, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno poskušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske.

Vsa navodila bodo redno, kot do sedaj, objavljena na spletni strani šole. V naslednjem tednu pa bomo poslali podrobnejša navodila za učence 9. razreda ter za tiste učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja in za katere bomo izvajali dopolnilni pouk ter individualno in skupinsko pomoč.

Zaključek

Pojav koronavirusa nas je potisnil v različne življenjske položaje in osebne stiske ter prinesel v naša obnašanja in razmišljanja strah pred okužbo, ki lahko pomeni hudo ogroženost našega zdravja. Čez noč smo morali prilagoditi občutenja, obnašanja in spremeniti mnoge ustaljene navade vsakdana. Spremembam se mora ves čas trajanja epidemije prilagajati tudi šolski sistem, kar pa je zelo občutljivo, zahtevno, naporno. V dosedanji fazi smo s pripravljenostjo učencev, ob prizadevanju učiteljev in s pomočjo staršev uspeli. Hvala vsem za razumevanje in sodelovanje.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, pa bomo poskušali za čas epidemije vzpostaviti popolnoma nov model izobraževanja, ki ga nismo mogli nikjer preizkusiti in za katerega tudi v svetovnem primeru nimamo določenih praks, ki bi bile preverjene. Ves čas se nam zastavlja polno vprašanj, ne samo vam, tudi nam, a za vse nimamo odgovorov ali pa so le predvidevanja in ugotavljanja.

Vsi zaposleni se bomo zelo potrudili, da bomo vašim otrokom zagotovili varnost, ustrezne higienske razmere in poskrbeli za zdravje vseh do tiste mere, kot je v danih razmerah mogoče. Dejstvo pa je, da kljub vsem našim naporom ne moremo zagotoviti, da lahko na vsak način preprečimo pojav okužbe na šoli. Ob vsem tem pa ne bomo pozabili, da je šola vzgojno-izobraževalna ustanova in bomo iskali različne možnosti za uspešno uresničevanje pričakovanj pedagoške stroke.

Ker poskušamo v šolstvu razumeti tudi različne potrebe družbe, očitno odpiramo vrata šol za določeno skupino učencev, zato vas vabimo k sodelovanju, razumevanju in strpnosti pri izvajanju obveznega in razširjenega programa. Za podrobnejše informacije smo vam na voljo.

Prepričan sem, da smo se pa nekaj vsi naučili s te preizkušnje. In sicer to, da je uspeh pogojen z delom in sodelovanjem vseh. Sam sem prepričan, da nam bo uspelo…

Peter PIRC, ravnatelj