Vpis v 1. razred

Osnovna šola Zbora odposlancev v skladu z Zakonom o osnovni šoli vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Starši imajo pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. Pred vpisom boste starši, ki prebivate v našem okolišu, na dom prejeli pisno vabilo s terminom vpisa. Vabilu bosta priložena tudi obrazca: prijavnica za podaljšano bivanje/jutranje varstvo in prijavnica za šolsko prehrano. Obrazca lahko že izpolnjena prinesete na vpis.

Za vse informacije v zvezi z vpisom se lahko obrnete na psihologinjo Zarjo Golouh, ki vodi vpis na OŠ Zbora odposlancev.

Vpis v 1.r na OŠ Zbora odposlancev iz drugega šolskega okoliša

Če nimate stalnega ali začasnega bivališča v našem šolskem okolišu, vendar želite, da bi vaš otrok obiskoval našo šolo, morate vpis kljub temu najprej opraviti na matični šoli v vašem okolišu.

Postopek vpisa na našo šolo:

 1. Udeležite se vpisa na matični šoli za vaš šolski okoliš.
 2. Izpolnite ta obrazec ali sami napišite prošnjo, v kateri navedite razloge, zakaj naj bi otrok hodil na izbrano šolo.
 3. Prošnjo pošljite po pošti tako na svojo matično šolo kot tudi nam (na naslov Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje). Na prošnji morata biti podpisana oba starša, drugače bo vaša vloga zavržena.

Vse tri šole v občini Kočevje bomo ravnale enako. Po opravljenem vpisu bomo pregledali vloge in se posvetovali o možnostih zamenjave šolskega okoliša. Šola bo nato izdala odločbo in vas pisno obvestila o sprejeti odločitvi.

Vpis v 1.r na drugo šolo

Če imate stalno ali začasno bivališče v našem šolskem okolišu, vendar želite, da bi vaš otrok obiskoval drugo šolo, morate vpis kljub temu najprej opraviti na naši šoli.

Postopek vpisa na drugo šolo:

 1. Udeležite se vpisa na naši šoli.
 2. Izpolnite ta obrazec ali sami napišite prošnjo, v kateri navedite razloge, zakaj naj bi otrok hodil na izbrano šolo.
 3. Prošnjo pošljite po pošti tako na svojo izbrano šolo kot tudi nam (na naslov Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje). Na prošnji morata biti podpisana oba starša, drugače bo vaša vloga zavržena.

Vse tri šole v občini Kočevje bomo ravnale enako. Po opravljenem vpisu bomo pregledali vloge in se posvetovali o možnostih zamenjave šolskega okoliša. Šola bo nato izdala odločbo in vas pisno obvestila o sprejeti odločitvi.

Odložitev šolanja

Otroku se lahko na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, klinični psiholog, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj (47. člen Zakona o osnovni šoli).

Postopek:

 1. Izpolnite prošnjo za odložitev šolanja, ki je dostopna na tej povezavi.
 2. Vlogi priložite strokovno mnenje zdravnika, psihologa, logopeda ali drugega strokovnjaka, pri katerem je bil vaš otrok v obravnavi. Priložite lahko tudi odločbo o usmeritvi (če jo otrok ima že v vrtcu).
 3. Vlogo lahko oddate osebno (v tajništvo ali psihologinji) ali pošljete po pošti (na naslov Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje).
 4. Strokovna komisija, imenovana s strani ravnatelja (zdravnik, klinični psiholog, svetovalna služba), bo pridobila mnenje otrokovih vzgojiteljic, pregledala vloge in podala svoje strokovno mnenje.
 5. Na podlagi predloga komisije šola sprejme odločitev. O tem izda odločbo, ki jo starši prejmete po pošti.
Dostopnost