Oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov

52. člen Zakona o osnovni šoli določa tudi, da je lahko učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Postopek:

  1. Starši izpolnite vlogo, ki je dostopna na tej povezavi.
  2. Vlogi priložite potrdilo o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom za šolsko leto, za katerega uveljavljate oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov.
  3. Vlogo lahko oddate osebno (razredniku, svetovalni delavki ali v tajništvo šole) ali po pošti (na naslov Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje).
  4. Šola pregleda vlogo in na podlagi priloženih dokazil odloči o morebitni oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih.
  5. Šola izda odločbo in jo po pošti pošlje staršem.
Dostopnost