NAZIV: Matematična delavnica 7

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Peter Pirc

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (1 ura tedensko celo šolsko leto)

KOMU JE NAMENJEN: je enoletni izbirni predmet, ki je vezan na razred. Učenci ga lahko izberejo v 7. razredu.

PREDSTAVITEV:
Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in z učiteljem. Matematične delavnice se navezujejo na pouk matematike, bistveno pa se razlikujejo v tem, da skušamo učencem na zanimiv način prikazati uporabo znanj, matematične vsebine. Pri urah so učenci aktivni, prilagajamo se njihovim interesom in sposobnostim, tako da učenci razvijajo sposobnosti matematičnega izražanja, opazovanja. Učenci bodo tudi veliko raziskovali, samostojno ali pa v skupinah. Predmet je namenjen vsem učenkam in učencem. ki želijo spoznati matematiko na drugačen način, ne glede na to, kakšne so njihove matematične sposobnosti.

Seveda se bomo pri samem predmetu še posebej pripravljali na tekmovanje matematični kenguru in se lotevali tekmovalnih nalog, za katere pri samem pouku ni časa.

Matematične delavnice 7 vsebujejo štiri sklope, ki pa jih lahko prilagodimo sami skupini učencev.

LOGIKA

 • s premislekom zna rešiti logične besedilne naloge,
 • rešiti naloge s pomočjo grafične ali diagramske ponazoritve,
 • rešiti razvedrilne naloge, ki temeljijo na interpretaciji teksta.

ŠTETJE

 • uporabi pri preštevanju pravilo vsote oz. produkta,
 • opisati graf,
 • ponazoriti kombinatorično situacijo z grafom in spretno prešteti veje,
 • sistematično izpisati razporeditve in izbore objektov ter jih povezati z drevesi oz. z pravilom produkta.

NENAVADNA MATEMATIKA

 • poznavanje rimskega zapisa,
 • kreativno uporabljanje različne vrste zapisov števil,
 • spoznavanje manj znanih pisnih računskih algoritmov,
 • ustvarjalno razmišljanje o običajnih algoritmih,
 • računanje z ostanki pri deljenju,
 • uporabljanje pravila prirejanja števil.

TLAKOVANJE

 • tlakovanje ravnine,
 • osnovna načela tlakovanja,
 • uporaba simetrije,
 • utemeljitev določenih lastnosti likov pri tlakovanju.

CILJI:

 • pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, pridobljenimi pri rednem pouku;
 • razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja;
 • oblikujejo pozitiven odnos do matematike in do lastne matematične dejavnosti;
 • razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega načina razmišljanja;
 • razvijajo prostorske predstave;
 • učijo se celovitega načrtovanja in izvajanja matematičnih dejavnosti ter sodelovanja z drugimi;
 • spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

METODE DELA:
Delo pri predmetu je bazirano na raziskovanju, logičnemu razmišljanju, povezovanju, sklepanju… Z učenci poglobimo pridobljena znanja pri rednem pouku MAT in raziskujemo nova znanja in vsebine.

OCENJEVANJE:
Učenec dobi v šolskem letu tri ocene. Ocenjuje se predvsem učenčevo delo pri pouku, njegov izdelek (plakat, kratka seminarska naloga, projekt). Pisnega ocenjevanja NI, tudi spraševanje NI. Temeljno pri predmetu ni ocenjevanje, temveč raziskovanje, razglabljanje in tudi matematično filozofiranje. Ne bo vam žal… Lepo vabljeni. Pomemben je predvsem napredek posameznega učenca.

Dostopnost