Pravila ravnanja v OŠ ZBORA ODPOSLANCEV v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID – 19

1.    UVOD

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID – 19 v OŠ Zbora odposlancev.

Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.  Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve same objavljala na spletni strani šole.

2.    PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL
2.1     Pravna podlaga

Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo:

 • okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, sklep Vlade RS, št. 18100-22/2020/1 z dne 29.4.2020.
 • Sklep o izvedbi vzgojno – izobraževalnega dela v OŠ v šolskem letu 2019/2020
 • Spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
2.2 Druge podlage

Pravila so sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov:

 • okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/31 z dne 8.5.2020
 • Higienskih priporočil za izvajanje pouka v Osnovni šoli (za učence prve triade in devetošolce) v času epidemije COVID -19 (NIJZ, 8.5.2020)
 • Sklepa RSK Ministrstva za zdravje, št. 10-1/2020 z dne 5.5.2020 (Priloga I tem Pravilom)
 • Sklepa RSK Ministrstva za zdravje – področje pediatrije, z dne 30.4.2020 (Priloga II tem Pravilom)
 • Priporočil za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli oziroma v oddelku za učence 1. triade v OŠ (ZRSŠ, št. 091-13/2020-1 z dne 8.5.2020).
3.    DELEŽNIKI VIZ  (vzgojno  – izobraževalnega ) PROCESA

Organizacija dela v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID – 19  zajema vse deležnike VIZ procesa: učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji,… itd).

4.    IZVAJANJE VIZ (vzgojno – izobraževalnega) DELA
4.1  Izvajanje VIZ dela v prostorih  OŠ Zbora odposlancev

Od predvidoma 18.5.2020 (datum se lahko spremeni v odvisnosti od določb Sklepa iz točke 2.1. teh Pravil) se VIZ delo za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih OŠ Zbora odposlancev, TZO 28, 1330 Kočevje. Od predvidoma 25.5.2020 (datum se lahko spremeni v odvisnosti od določb Sklepa iz točke 2.1. teh Pravil) se VIZ delo za učence 9. razreda izvaja v enakih prostorih.

Predvidoma od 25.5.2020 dalje se lahko izvaja dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči za učence od 4. – 8. r, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja.

Učenci navedenih razredov se ob predvidenih datumih vračajo v VIZ proces, ki bo potekal v prostorih OŠ Zbora odposlancev.

4.2 Izvajanje VIZ dela na daljavo

Za učence od 4. – 8. razreda tudi od (predvidoma) 18.5.2020 bo VIZ delo še naprej potekalo na daljavo (z izjemami dopolnilnega pouka, drugih oblik individualne pomoči za posameznike kot opredeljeno v točki 4.1. teh navodil, ki lahko potekajo tudi v šoli).

4.3 Izvajanje VIZ dela za učence z zdravstvenimi omejitvami

VIZ delo za učence 1.,2., 3. in 9. r, ki pouka v šolskih prostorih ne morejo obiskovati zaradi zdravstvenih omejitev (Priloga II), se nadaljuje v obliki izobraževanja na daljavo.

4.4 Izvajanje VIZ dela za zaposlene z zdravstvenimi omejitvami

VIZ delo za zaposlene, ki podajo izjavo, da so v rizični skupini (skladno z določili Priloge I k tem Pravilom), se organizira skladno s potrebami delovnega procesa in skladno z veljavno zakonodajo s področja delovnih razmerij.

4.5 Pridobivanje podatkov za izvedbo VIZ dela

OŠ Zbora odposlancev mora pred prvim dnem, torej pred pričetkom izvajanja VIZ dela v prostorih šole, od staršev učencev iz točke 4.1. teh Pravil pridobiti pisne izjave o zdravstvenem stanju posameznega otroka in podatke o številu otrok, ki se bodo v navedenem času vključili v pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Starši otrok, ki se VIZ dela v prostorih šole ne bodo udeležili, čeprav sodijo v kategorijo učencev iz točke 4.1. teh Pravil, morajo OŠ Zbora odposlancev pred prvim dnem, torej pred pričetkom izvajanja VIZ dela v prostorih šole, predložiti izjave, s katerimi izjavljajo, da obstajajo utemeljeni zdravstveni razlogi pri učencih ali njihovih družinskih članov, ki pomenijo rizično stanje in pri katerih bi obstoj v izjavi navedenih okoliščin pomenil, da je preveč rizično, da se otroci udeležijo VIZ dela v prostorih šole.

OŠ Zbora odposlancev je starše otrok, ki sodijo v točko 4.1. teh pravil, dne 8. 5. 2020 po spletni učilnici in spletni strani pozval k oddaji izjav iz te točke;

k oddaji izjav glede potreb po jutranjem varstvu, podaljšanem bivanju, kosilu in popoldanski malici pa jih je šola pozvala z osebnim klicem na dom 11. 5. 2020.

5.    OBSEG VIZ DELA

V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih OŠ Zbora odposlancev izvaja po obveznem in razširjenem programu. Določene aktivnosti, ki se v prostorih OŠ Zbora odposlancev ne izvajajo, se nadalje izvajajo v procesu dela na daljavo za učence od 4.-8.r. Učenci prve triade in 9.r so zahtevane ocene drugega ocenjevalnega obdobja iz vzgojnih predmetov pridobili do pričetka izvajanja VIZ dela v omejenem obsegu v prostorih šole.

Izvajata se jutranje varstvo in podaljšano bivanje v enakem terminskem razporedu kot v običajnih okoliščinah.

Do nadaljnjega se ne izvajajo naslednje dejavnosti:

 • Izbirni predmeti, če je učitelj pridobil potrebno število ocen (obvezni in neobvezni)
 • Pevski zbori
 • Šole v naravi
 • Plavalni tečaj
 • Kolesarski izpit
 • Interesne dejavnosti
 • Proslave
 • Valeta
 • Razstave
 • Koncerti
 • Drugi množični dogodki
 • Ekskurzije (ne za učence ne za učitelje)
 • Izleti
 • Tabori
 • Govorilne ure
 • Roditeljski sestanki
 • Seje organov šol in učiteljskega zbora
 • Sestanki aktivov
 • Drugi sestanki, zbori, seje, srečanja

Dejavnosti, zapisane v odebeljenem besedilu, se smiselno v odvisnosti od narave posameznega primera in zmožnosti udeležencev ob vsakokratni presoji varnosti, učinkovitosti in ekonomičnosti procesa izvajajo na daljavo, z uporabo informacijske tehnologije, ali v dopisni obliki (po elektronski pošti).

Starši lahko informacije od razrednikov in drugih učiteljev pridobivajo tako znotraj aplikacije eAsistent kot po elektronski pošti ali pa po videokonferencah.

6.    OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN

V prvi triadi in v 9. razredu so skupine oblikovane tako, da v nobeni ni več kot 15 učencev.

7.    OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Učitelji in vsi drugi zaposleni v šoli nosijo zaščitne maske ves čas, ko so v prostorih šole, tudi med poučevanjem vsakemu od njih dodeljene učne skupine znotraj matične učilnice.

Učenci 1., 2. in 3. razreda zaščitnih mask ne nosijo.

Učenci, starejši od 12 let, nosijo zaščitne maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, podobna oblika zaščite) izven matične učilnice učne skupine.

Vsi zaposleni in predvsem učenci 9. r (te bodo v šoli redno) se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in odstranitve zaščitne maske z infografiko, nameščeno v učilnicah, na hodnikih, v skupnih prostorih. Pred namestitvijo maske si je potrebno temeljito umiti ali razkužiti roke.

8.    RAZPORED UČNIH SKUPIN PO RAZREDIH

Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici – to je za posamezno skupino matična učilnica. V učilnici so stoli poimensko označeni. Med posameznimi učenci  je zagotovljena razdalja 1,5 metra.

Učenci so v razrede razdeljeni v skupine, ki številčno ustrezajo priporočilom. V 9. r so učenci razdeljeni po obstoječih heterogenih skupinah.

9.    UKREPI V ČASU TRAJANJA RAZBREMENILNIH UKREPOV
9.1 Zbirne točke za učence

Učenci iste  učne skupine se lahko zbirajo na zbirnih točkah pred vhodom v šolo, ki so vidno označene.

9.2 Vstop v šolo

V  matično šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda. Vrata nadzoruje dežurni zaposleni šole ali delavec, zaposlen preko javnih del. Vstop v šolo je dovoljen le učencem in delavcem šole. V šolo učenci vstopajo na ustrezni razdalji. Učenci 1. razreda počakajo s starši pred vhodom in jih do učilnice spremi dežurni učitelj.

Med poukom so vhodna vrata zaklenjena.

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej individualno dogovorjeni  uri  med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju počakajo pred šolo, na za to določenih točkah in v varni medosebni razdalji, to je 1,5 m do druge osebe. Otroka 1. razreda pripelje do staršev delavec šole, medtem ko gredo ostali otroci lahko do izhoda sami.

Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti sami.

Ob vstopu v šolo se vstopajoči otroci, delavci šole in odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo na stojalu ob vhodu.

Učenci se lahko razkužujejo tudi potem, ko odložijo garderobo, in sicer se razkužujejo ob vstopu v njihovo matično učilnico – pred pričetkom pouka.

9.3 Gibanje po šoli

Učenci se po šoli gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi, stenskimi in drugimi označbami, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo. Ta določba velja smiselno za razrede, hodnike in druge prostore šole.

Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj.

Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – tiste, ki so matični učilnici najbližje, vsak trakt svoji WC-ji.

9.4 Zračenje učilnic

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke. Pred začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato brisačko, prepojeno z razkužilom.

Učitelj, ki je zadolžen za posamično učno skupino in s tem za posamično matično učilnico, deset minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa, kot določeno v prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta do pričetka pouka.

Po vsaki šolski uri – med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in sedaj odhaja iz učilnice,  izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice.

9.5 Preventivni ukrepi v učilnicah

V učilnicah so:

 • Umivalniki s tekočo vodo
 • Podajalniki papirnatih brisač
 • Koši za smeti
 • Razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%)

Učenci v učilnicah sedijo na zato določenih stolih, ki so poimensko označeni. Med seboj se na stolih ne izmenjujejo. Sedežni red se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov, učitelji učencev ne presedajo. Pri morebitnih stikih dosledno upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5  m. V pomoč so jim oznake. Poleg tega jih učitelj opozarja na ustrezno medsebojno razdaljo.

Ob vstopu v učilnico si učenci razkužijo roke.

Ob odhodu domov si učenci razkužijo roke.

Pouk v računalniški učilnici se ne izvaja. Pri predmetih naravoslovja, kemije, biologije in fizike učitelji ne izvajajo poskusov.

Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj.

Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin.

Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok. Učence prve triade dodatno usmerja učitelj.

Učenci domov ne nosijo šolskih potrebščin – velja za prvo triado. Prvi dan ponovnega pouka prinesejo vse šolske potrebščine v šolo, nato ostanejo v šoli do konca šolskega leta. Učitelji organizirajo pouk tako, da učenci prve triade nimajo domačih nalog niti domačih zadolžitev, saj bi v tem primeru potrebovali zvezke, delovne zvezke, svinčnike…. Ki pa jih morajo zaradi zmanjšanja možnosti prenosa okužbe pustiti v svojem predalu v šoli. Prvi dan prazno torbo lahko odnesejo domov, kjer starši poskrbijo za ustrezno razkuženje le te.

Učenci devetih razredov šolske potrebščine nosijo s seboj in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno razkužijo oz. doma odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi potrebščinami in predmeti.

Ko je možno – po presoji učitelja – pouk prve triade poteka na prostem, v neposredni okolici šole.

Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine:

Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo.
Plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija umivalnika.

Tudi pri pouku na prostem mora učitelj zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 m. Izvajanje pouka ali drugih dejavnosti na otroškem igrišču poleg šole (igrišče z igrali) je prepovedano ne glede na to, če bi se v vmesnem času s strani upravljavca morebiti odprlo za uporabo.

9.6 Odmori in šolska prehrana

Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Pri odhodih na stranišče mora dežurni učitelj  v vsakem nadstropju paziti, da se v toaletnih prostorih ne naredi gneča. Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati talne označbe, ki opozarjajo na medsebojno razdaljo. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo.

Malica bo pripravljena enoporcijsko, hrana bo zaščitena s folijo. Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici.

Hrano pri malici razdeli izključno učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom. Hrano pri kosilu delijo kuharice po strežnem pultu, pred katerim si učenec razkuži roke. Dežurstvo učencev je v času teh ukrepov ukinjeno. Malico pred matične učilnice pred pričetkom odmora za malico prinese kuhinjsko osebje in oseba, zaposlena preko javnih del.

Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju ostanke odvržejo v zato namenjene koše – ločevanje odpadkov: papir, plastika, itd. Nato obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko in razkužilom. Temu sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.

Pri kosilu bo v jedilnici ustrezen sedežni red, za razkuževanje bo skrbela ena od čistilk.

V prvi triadi pri čiščenju in razkuževanju miz pomaga učitelj. V 9. razredu to opravijo učenci sami.

Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelica) odnese  izpred matične učilnice po koncu odmora kuhinjsko osebje in oseba, zaposlena preko javnih del.

9.7 Pisna gradiva in knjižnica

V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica za učence zaprta. Knjižničar v zaklenjeni knjižnici lahko opravlja tekoča dela. Izposoja ni možna. Če ima kateri od učencev knjige, ki jih mora vrniti, jih izroči razredniku. Ta jih označi z listkom, na katerem je ime in priimek ter razred posameznega učenca in jih enkratno, do 31.5.2020, vrne v knjižnico za celo skupino učencev, za katero je zadolžen. Učitelj na to vračilo knjig učence posebej opomni v prvih dneh ponovnega izvajanja pouka.

V kolikor je neobhodno potrebno, da se za izvajanje pouka uporablja tiskano gradivo, npr. učni listi, le te deli učitelj s poprej razkuženimi rokami. V kolikor bi učitelj pregledoval ali ocenjeval pisne izdelke, mora le te minimalno 1 dan hraniti v varnem prostoru, preden jih vrne učencem – razlog za to so znanstvena dognanja iz laboratorijskih raziskav, v katerih so dokazovali čas preživetja virusa SARS –  Cov -2.

Učitelji se morajo izogibati dejavnostim, pri katerih bi uporabljali od zunaj prinesen material  – npr. kartonske škatle, les, tekstil, ipd, saj virus preživi različen čas na različnih površinah in se je treba temu izogniti.

9.8 Odhod domov

Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 m. Ob odhodu domov šola zagotovi dežurno osebje na hodnikih in v prostorih z garderobnimi omaricami ter ob izhodu iz šole, da učence opozarja na spoštovanje ukrepov.

9.9 Čiščenje prostorov

Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer uporablja za čiščenje, dan pred ponovnim pričetkom pouka.

Nadalje šola zagotavlja, da tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje površin. Po končanju pouka čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi  z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni  dotikajo. Površine, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj, držal, stikal, potezne vrvice v toaletnih prostorih ipd , čistilke razkužujejo najmanj 5x dnevno. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka.

Čistilke praznijo koše za smeti 2x dnevno.

Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme.

9.10 Drugi ukrepi

Šola bo v 2 (dveh) dneh pred ponovnim pričetkom pouka poskrbela intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v stavbi za najmanj 15 minut. Poleg tega bo šola izvajala redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja tudi nadalje, vsak konec tedna.

Hišnik vsake 14 dni sname in očisti mrežice in druge nastavke vseh pip in jih očisti vodnega kamna in drugih oblog.

9.11 Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja

Kuhinja se v času izvajanja po teh pravilih drži sledečega:

Malica je enoporcijsko pripravljena.
Kosilo je organizirano samo za učence v šoli.
Popoldanska malica se pripravi za tiste, ki so izrazili željo.

Zaposleni v kuhinji morajo obvezno nositi zaščitno masko vse čas, ko so v kuhinji. Delovna oblačila so dolžni zamenjati vsak dan, oprati jih je potrebno vsaj pri 60°C.

Zaposleni v kuhinji si morajo redno umivati roke.

Obvezno je redno čiščenje in po potrebi razkuževanje površin in pultov

Medosebna razdalja med zaposlenimi naj bo 1,5 m.

V jedilnici se postreže izključno kosilo. Ob prihodu v učilnico si učenci umijejo roke, enako ob odhodu iz nje. V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna razdalja 1,5 m. Vse bo ustrezno označeno. Za to so odgovorni dežurni učitelji.

Med izmenjavo učencev v jedilnici se mize razkuži.

Kuhinjsko osebje pladnje razkužuje najmanj 2x dnevno oziroma po potrebi v odvisnosti od rabe tudi večkrat.

Šola naredi nov razpored uporabe šolske jedilnice glede na število učencev, ki kosijo v šoli.

Z razporedom seznani učence.

Pri izdajnem pultu se morajo učenci držati talnih označb za medsebojno razdaljo.

9.12 Zaposleni

Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 m; v zbornici mora imeti zaposleni na vsaki strani en stol prost; v zbornici je hkrati lahko le toliko zaposlenih, da lahko ohranjajo predpisano razdaljo. V kabinetih se zaposleni izogibajo sočasni uporabi prostora tako, da sklenejo dogovor o tem, kdo bo kdaj uporabljal kabinet.

Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni spoštujejo socialno distanco.

Zaposleni po možnosti ne sestankujejo v živo, svoje medsebojne dogovore sklenejo po telefonu, elektronski pošti, videokonferenci ali z uporabo eAsistenta. V primeru sestankov »v živo« se mora upoštevati medsebojna varna razdalja.

10.UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19

V kolikor zboli učenec, ga učitelj napoti v učilnico GUM in pokliče starše. Z njim počaka dežurni učitelj. Če je možno, tak učenec ta čas nosi zaščitno masko.

Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19. Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ. Le ta sproži epidemiološko preiskavo, s katero se poišče izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega učenca. NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni službi Ministrstva za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.

Pričetek kužnosti je 2 dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v inkubacijski dobi spremljajo svoje zdravstveno stanje.

V kolikor zboli učitelj, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je okužen s Covid – 19, o tem v roku 24 ur obvesti ravnatelja šole (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent). Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času obvestiti NIJZ, ki prične z enakim postopkom kot opisano zgoraj.

V primeru pojava okužbe šola zagotovi temeljito zračenje, čiščenje in razkuževanje celotne šolske stavbe.

Osnovne informacije o COVID-19 Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19.  Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd.  Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Vir: NIJZ

11. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST

Ta pravila je sprejel ravnatelj OŠ Zbora odposlancev. Pravila pričnejo veljati z 18. 5. 2020. Veljajo in uporabljajo se do preklica upoštevanega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično.

V času uporabe teh pravil se  zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v pristojnosti ravnatelja šole.

Kraj in datum:  Kočevje, 12. 5. 2020

Peter PIRC, ravnatelj